Wat is Stichting ZZ *)
Stichting ZZ wil gewone gezinnen in IndonesiŽ ondersteunen die in financiŽle nood komen, door medische problemen en door het wegvallen van inkomen daardoor. Ons doel is dat zo'n gezin gewoon door kan gaan met functioneren en dat met name de kinderen in het gezin niet te lijden hebben van de problemen die kunnen ontstaan als er geen geld is voor behandeling ťn geen geld voor noodzakelijke uitgaven in het gezin. Dat is wat je nu vaak ziet, door gebrek aan geld wordt gekozen voor 'alternatieve behandeling', meestal pure kwakzalverij, met niet zelden de dood tot gevolg. Door het wegvallen van inkomen kan het gezin in ťťn keer in armoede vervallen. Van wat het ene moment een goed functionerend gezin is, is het volgende moment niets meer over.

Aanleiding

Oprichters / initiatiefnemers Maarten Heckman en Winda Handajani zien het met lede ogen geregeld mis gaan bij familie en bekenden in IndonesiŽ. Het meest recent bij Winda's zwager Daus. Bij hem is in mei 2015 nierfalen vastgesteld en het had niet veel gescheeld of hij was ook dit traject ingegaan van onvoldoende geld en geen goede behandeling. Gelukkig is dat tij gekeerd en blijft de schade beperkt. Voor de kinderen gaat het leven dankzij onze hulp gewoon door, met hun vader.

Situatie in IndonesiŽ

Sinds het aantreden van Joko Widodo, eerst als gouverneur van Jakarta en nu als president van IndonesiŽ is er sprake van het opzetten van een algemene ziektekostenverzekering. Vergoedingen zijn echter beperkt en er blijven aanzienlijke kosten over die een belemmering kunnen zijn. Daarnaast is er nog geen enkele voorziening voor het wegvallen van inkomen. Mensen zijn afhankelijk van familie, maar vaak verkeren die in vergelijkbare omstandigheden en hebben ze zelf al genoeg moeite om hun eigen gezin overeind te houden.

Behoefte aan hulp

De medische kosten die niet door verzekering worden gedekt, hangen natuurlijk af van de situatie. Zoals we het nu inschatten iets in de orde van Ä 200 per patient per maand. In het begin mogelijk hoger door onderzoeken en aanschaf van hulpmiddelen.
Daarnaast is er sprake van het wegvallen van inkomen. Hierbij moet gedacht worden aan ongeveer Ä 250 per maand. Dit hangt ook nog af van mogelijke bijverdiensten.

Stand van zaken

We zijn nog maar net begonnen. De ondersteuning die we kunnen bieden is afhankelijk van donaties. Bij toenemende donaties kunnen we meer gezinnen uit de nood helpen. Momenteel richt de steun zich op het gezin van Daus. Er zijn nog onvoldoende bijdragen om voor hun het financiŽle plaatje rond te krijgen, zij draaien nu op privť spaargeld en dat is zeer eindig. Meer bijdragen zijn nodig om het hoofd boven water te houden!
Zie de nieuwspagina voor het verhaal van Daus.
*) Waarom ZZ ?
ZZ staat voor Zhuber en Zhaki, de twee kleine jongens van Kiki en Daus. Daus is hun grote held en ze kunnen nog lang niet zonder hem.
Foundation ZZ: What is 'ZZ' and what is its aim?
ZZ Foundation wants to support ordinary families in Indonesia who are in financial need, by medical problems and by the loss of income as a result. Our goal is to help such a family to continue their life and especially to prevent that the children must suffer from the problems that can arise when there is no money for treatment and no money for necessary expenses. That's the picture that often can be seen now: because of lack of money the choice is made for 'alternative treatment', mostly pure quackery, often resulting in death. The loss of income can lead to sudden poverty. From what is a well functioning family one moment, nothing is left the next moment.

Motive

To their dismay, founders / initiators Maarten Heckman and Winda Handajani see things go wrong regularly for family and friends in Indonesia. Most recently with Winda's brother-in-law Daus. He was diagnosed with kidney failure in May 2015 and he almost followed this path of insufficient money and a choice for 'alternative' treatment. Fortunately, we interfered and the damage was contained. For the children life goes on together with their father, thanks to our help.

Situation in Indonesia

Since the inauguration of Joko Widodo, first as governor of Jakarta and now as president of Indonesia, a universal health insurance is being put in place. Reimbursements are limited though and there remain substantial costs that can be an obstacle for people without money. In addition there is no provision for the loss of income. People are dependent on family, but in many cases this family is in similar circumstances having enough difficulty providing for themsleves.

Need for help

The medical expenses not covered by insurance depend on the situation, of course. As we now estimate this wil be something in the order of up to Ä 200 per patient per month. Initially, expenses can be higher because of necessary checks and purchase of things that are needed.
To supplement the loss of income, an amount of at least Ä 250 per month should be considered. This also depends on possible additional earnings.

Situation

We have only just begun. The support that we can offer depends on donations. When donations increase we can help more families. At the moment our support is for the family of Daus. Contributions are still insufficient for complete support, our personal savings are being used and those will end shortly. More contributions are needed to keep things going!
See the newspage for the story of Daus.
Why the name ZZ ?
ZZ stands for Zhuber and Zhaki, Kiki and Daus' two little boys. Daus is their hero and they cannot do without him for a long time yet.

StichtingZZ zamelt geld in ter bestrijding van de kosten van medische problemen van gezinnen in IndonesiŽ. Zonder steun zijn de kosten niet te betalen, wat grote consequenties heeft: het wegvallen van een ouder of kostwinner, armoede, verlies aan perspectief voor de kinderen. FoundationZZ raises money to fight the expenses of medical problems of families in Indonesia. Without support it is impossible to pay these costs, which has major consequences: the loss of a parent or breadwinner, poverty, loss of perspective for the children nierpatient,nierpatiŽnt,nierdialyse,nierproblemen
StichtingZZ, stichting, zz, Zhuber, Zhaky, Daus,Firdaus,Kiki,Lukita,Winda,Ninuk,Maarten Heckman,Winda Handajani,nierfalen,nierpatient,nierpatiŽnt,dialyse,nierdialyse,nierprobleem,nierproblemen,indonesiŽ,indonesia,verzekering,insurance,kidney failure,dialysis